özlem makale TÜRKİYE’DE GÖÇ VE KÜLTÜREL SONUCU: ARABESK KÜLTÜR


Abstract views: 122 / PDF downloads: 56

Authors

  • ÖZLEM TAŞKIRAN ÖĞRETMEN

Abstract

Tarihin en eski dönemlerinden beri toplumlar arasında etkileşim yollarından biri de göç olmuştur. Mekan ve yer kavramları arasındaki farkı bir kenara bırakarak söylenecek olursa, kalıcı olarak taşınmayı ve yer değişikliği olarak tanılanan göç, sadece mekânsal değişikliklere işaret etmez. Göç aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarda önemli değişikliklere neden olur. Ayrıca ahlaki ve politik yapılar üzerinde de derin etkilere de sahiptir. Çünkü göçle birlikte bundan etkilenen mekanların toplumsal dinamiklerinde değişimler meydana gelebilir. Göç eden bireyler, yeni bir yaşama uyum sağlama süreciyle karşılaşırlar. Bu süreçte kültürel uyum ve adaptasyon önemli bir rol oynar. Göçmenler, kendi kültürlerini korurken aynı zamanda yeni kültürel değerleri benimsemeye çalışırlar. Bireylerin hayatlarında yer tutan tüm tutum, değer ve alışkanlıkları kapsayan kültür, bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte öğrendiği her şeyi kapsar. Bir toplumdaki insanların davranışlarını, tutumlarını ve değerlerini oluşturan kültür, her toplumda farklı olgularla kendini gösterir. Bu farklılıklara bir örnek olan arabesk, bir geçiş dönemi unsuru olmakla ve evrensel olarak nitelendirilmemekle birlikte, Türk kültüründe oluşmuş bir olgudur. Araştırmamızın konusu olan köylerden kentlere göç dalgaları günümüzde artık baskın eğilim olarak bitmiştir. Çalışmamız Türkiye'de iç göçlerin yoğun olarak yaşandığı 2000'li yıllara kadar olan zaman diliminde yoğunlaşan iç göç ve doğurduğu kültürel sonucu olan arabesk kültür, kavramları alan-literatür tarama yöntemi aracılığıyla konuyla ilgili ulaşılabilen bilimsel yayınlar taranarak değerlendirilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Kültür, İç Göç, Arabesk.   

References

Apan, A. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu: nedenler ve sonuçlar. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, C.11(5), ss.26-33.

Bal, H. (2008). Kent sosyolojisi. Fakülte Kitabevi.

DPT, (2009). Yedinci beş yıllık kalkınma planı özel ihtisas komisyonu raporu. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.

Geray, C. (1997). Kentleşme ve konut politikaları açısından yeni yerleşmeler. Toplum ve Göç. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Kasım 1996, Mersin). Ankara.

Gökçe, B. (1994). Gecekondularda ailelerarası geleneksel dayanışmanın çağdaş organizasyonlara dönüşümü. Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler. Sosyoloji Derneği Yay.

Güçhan, G. (1992). Toplumsal değişme ve Türk sineması, İmge Kitapevi, Ankara.

Güngör, N. (1993). Sosyokültürel açıdan arabesk müzik. Bilgi Yayınevi.

Işık, C. ve Işık, E. N. (2013). Müslüm Gürses ve arabesk: kültürel dünyamızı anlamak. Ferfir Yayınları. İstanbul.

İçduygu, A., Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet dönemi türkiye’sinde göç hareketleri. Der. Oya Baydar. 75 yılda Köylerden Şehirlere. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları

Kıray, M. (1982) Toplumbilim yazıları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. no. 7. Ankara.

Kırık, A. M. (2014). Türk sinemasında arabeskin doğuşu ve gelişimi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5-32

Makal, O. (1987). Sinemada yedinci adam. Ege Yay., İzmir

Oskay, Ü. (1982). Kitle iletişimin kültürel işlevleri, AÜBSF Yay., Ankara

Özbek, M. (1991). Popüler kültür ve orhan gencebay arabeski. İletişim Yayınları.

Özdemir, H. (2012). Türkiye’de iç göçler üzerine genel bir değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:30.

Stokes, M. (2016). Türkiye’de arabesk olayı. Çev. Hale Eryılmaz, İletişim Yayınları.

Şahin, Ç. (1991). Türkiye’de arabesk müzik kültürü ve trt sansür kararlarının etkisi: sen benim içimde korkulu rüya. http://www.umut.org.tr/UserFiles/Files/Document/document_3a6af37d21fe4153b28 872d7b54f2982.pdf (04. 06.2017).

Downloads

Published

2023-06-20

How to Cite

TAŞKIRAN, ÖZLEM. (2023). özlem makale TÜRKİYE’DE GÖÇ VE KÜLTÜREL SONUCU: ARABESK KÜLTÜR. ASES EDUSCI (INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES) ISSN: 2822-6844, 3(1), 27–35. Retrieved from https://e-edusci.com/index.php/edusci/article/view/13